TRANG TRÍ NHÀ: THẮM & NHY

← Back to the Portfolio

Bride & Groom: Hồng Thắm & Minh Nhy

Wedding Planner: Viet Nam Wedding Planner

Wedding Decor: Dianthus Wedding Decor

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

Date: 24/01/2014

Photo: Sweet Love Studio

  • Date: 01/2014
  • Client: HỒNG THẮM - MINH NHY
  • Filed under: Trang Trí Nhà